^Zpět

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Skiclub Lipno

Lyžařský oddíl - zakladatel areálu Kramolín

>

                       Představenstvo SKI-CLUBU LIPNO, z.s.

                                               se sídlem Lipno nad Vltavou 55, IČO 00475190

zapsaného ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl L, vložka 21

                                                                         svolává

 

                                 ČLENSKOU SCHŮZI

 

Termín konání:                      17. 11. 2018                          

Presence členů SKI CLUBU LIPNO (starších 18 let) bude probíhat od 08:00 do 9:00 hodin.

Po ukončení prezence již člen nemá právo na účast na členské schůzi.

Zahájení členské schůze:      v 09:15 hodin

 

Místo konání:           Hotel BouCZECH (bývalé ROH nebo Gabreta), Lipno nad Vltavou 16

 

Svou účast si prosím zaregistrujte nejpozději do 14. 11. 2018.

Program:                  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze

                                   2. Volba orgánů členské schůze a schválení programu

                                   3. Hlasování o přijetí nových řádných členů spolku

                                   4. Zpráva o činnosti

                                   5. Zpráva o činnosti závodního oddílu

                                    6. Zpráva o hospodaření

                                    7. Zpráva kontrolní komise

                                    8. Projednání a schvalování nové nájemní smlouvy a dalších souvisejících

                                         dokumentů se společností LIPNO-SERVIS, s.r.o.

                                    9. Volba členů orgánů SKI-CLUBU Lipno, z. s. tj. členů představenstva, příp.

                                         členů kontrolní komise

                                    10. Různé, diskuse

                                    11. Schválení usnesení členské schůze a závěr

 

Členská schůze je usnášeníschopná v případě, že je přítomna nadpoloviční většina členů spolku starších

18 let, kteří jsou oprávněni hlasovat.

Člen SKI CLUBU LIPNO se v souladu se stanovami zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení, tj.

na základě PLNÉ MOCI. Zmocněnec člena předkládá písemnou plnou moc při presenci.

Návrhy dokumentů, které budou projednávány na členské schůzi, se ještě připravují a budou členům následně

zaslány.

 

Děkujeme Vám za účast a za Váš včasný příchod.

Představenstvo SKI CLUBU LIPNO, z.s.

Copyright © 2019 Skiclub Lipno Rights Reserved.